A.Accions preparatòries

A1. Signatura dels acords necessaris i autoritzacions administratives pels punts demostratius.

A2. Diagnosis – delimitació de les zones d’actuació i inventariat forestal.


B.Accions d’implementació

B1. Millora de la viabilitat econòmica dels escenaris post-incendi de pi blanc, alzines sureres i boscos decaiguts per pertorbacions diverses.

B2. Instal·lació, adaptació del prototip, posada en marxa i testos preliminars.

B3. Determinació de les condicions òptimes d’operativitat per maximitzar els productes finals.

B4. Caracterització i millora dels productes finals.

B5. Transferència i replicabilitat de la biorefineria a d’altres països europeus.

C.Seguiment de l’impacte de les accions del projecte

C1. Seguiment tècnic de la implementació dels models de gestió forestal.

C2. Seguiment dels serveis ecosistèmics de les àrees demostratives i la seva adaptació al canvi climàtic.

C3. Seguiment del serveis ecosistèmics socials i culturals de les àrees demostratives.

C4. Seguiment de l’impacte socioeconòmic i mediambiental de les accions del projecte.

D.Conscienciació del públic i disseminació dels resultats

D1. Accions de comunicació del projecte.

D2. Transferència del projecte a sectors especialitzats.

E.Gestió del projecte

E1. Coordinació i gestió del projecte en general.

E2. Indicadors del projecte.

E3. Pla After-LIFE.